نــــودل

بنــللی نــودل

190

نودل، قارچ شی تاکه، قارچ ماتسو تاکه، کلم بروکلی، کدو، هویج، گشنیز، پیازچه سرو با روغن کنجد و سس تریاکی

بنــللی نــودل بیــف

210

نودل، گوشت، کلم بروکلی، کدو، هویج، گشنیز، پیازچه سرو با روغن گنجد و سس تریاکی

سی چو آن نودل

185

200 گرم سینه مرغ، بروکلی، هویج، کدو، فلفل دلمه ای رنگی، نودل، سس فلفل سی چو آن