ســـــــــوپ

ســـــوپ ســـــبزیجات ســبز

60

ســـــوپ گـــــوجه

60

ســـــوپ فــــوربـیـدن ســی فود

۱۶۵

سوپ دریایی با برنج سیاه