چـــای

چـــای زعفرانی

۴۵

چــــای شیر زنجبیل

۵۰

چــــای ســفید

۷۵

چــــای لانجیـنگ

۷۵

چــــای تی گوان این

۷۵

چــــای جیســینگ اولونگ

۷۵

چــــای سـبز جاسمین

۷۵

چــــای چـینی پورتی

۷۵

چــــای بهار نارنج

۴۵

چــــای نعناع

۴۵

چــــای سیاه (چای بهاره لاهیجان)

۴۰

دمنــوش گیاهـی

۴۵

چــــای ماســالا

۵۸